• REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 W KRAKOWIE

     

    § 1

    Postanowienia ogólne

    1. Świetlica szkolna jest placówką czasu wolnego.

    2.  Świetlica szkolna stanowi  integralną część szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

    § 2

     

    Założenia organizacyjne

    1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.

    2. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zapisanym oraz niezapisanym zwolnionym z lekcji religii, basenu itp. Opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy, 
    z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

    3.  Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, dzieci dojeżdżające lub jeśli zachodzą inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki dziecku na terenie szkoły.

    4. Rodzic/opiekun wypełnia Kartę Zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i podaje w niej dane zgodne ze stanem faktycznym (personalia opiekunów, osoby upoważnione do odbioru dziecka, aktualne telefony kontaktowe itp.).

    5. Dla osób odbierających dziecko nie wymienionych w Karcie Zapisu rodzic/opiekun przygotowuje pisemne upoważnienie na osobnej kartce, które powinno zostać dostarczone do świetlicy.

    6. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

    7. W przypadku, gdy dziecko decyzją rodzica wychodzi ze świetlicy samodzielnie (po ukończeniu przez dziecko 7-go roku życia), rodzic pisemnie określa godzinę wyjścia dziecka w poszczególne dni (ewentualnie określa konkretnie porę wyjścia np. „po zakończeniu zajęć lekcyjnych”) w karcie zapisu lub na osobnej kartce.

    8. Rodzice i opiekunowie odbierają dziecko bezpośrednio po przyjściu do świetlicy, zobowiązani są także do poinformowania nauczyciela  świetlicy o odbiorze dziecka.

    Po odebraniu ze świetlicy dziecko i rodzice nie ingerują w kontynuowane zajęcia świetlicowe i nie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego i ogrodu, dopóki pozostaje tam grupa świetlicy.

    9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka zgodnie
     z godzinami pracy świetlicy tj. do godz. 17.00. Spóźnianie się po dziecko jest niewywiązywaniem się z obowiązków opiekuna prawnego dziecka. Fakt spóźnienia odnotowywany jest przez wychowawców w „zeszycie spóźnień”.

    10. W przypadku choroby dziecka w czasie jego pobytu w świetlicy rodzice/opiekunowie niezwłocznie odbierają je ze świetlicy.

    11. Odbierać dzieci mogą upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów osoby powyżej 13-ego roku życia (mające w myśl Kodeksu Cywilnego zdolność do czynności prawnych).

    12. Dziecko, które przychodzi na zajęcia dodatkowe do szkoły z domu (zostało w danym dniu odebrane ze świetlicy) nie może być w tym dniu przyjęte powtórnie.

    13. Za wartościowe rzeczy przyniesione przez dziecko (zabawki, gry elektroniczne, telefony komórkowe, itp.) wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

    14. Dziecko podczas pobytu w świetlicy ma obowiązek przestrzegać regulaminu świetlicy dla dzieci.

    15. Regulamin świetlicy dla dzieci:

     

    1. WYKONUJĘ POLECENIA WYCHOWAWCY

    2. KAŻDE WYJŚCIE Z SALI ZGŁASZAM WYCHOWAWCY

    3. BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE I CICHO (BEZ BIEGANIA I KRZYKÓW)

    4. UWAŻNIE UCZESTNICZĘ W ZAJĘCIACH TEMATYCZNYCH

    5. W ŚWIETLICY ODRABIAM ZADANIE DOMOWE

    6. NIE WYKLUCZAM NIKOGO Z ZABAWY

    7. PO ZAKOŃCZONEJ ZABAWIE SPRZĄTAM ZABAWKI I GRY

    8. NIE ODDALAM SIĘ SAMOWOLNIE OD GRUPY ORAZ  NIE OPUSZCZAM TERENU SZKOŁY (BUDYNEK, BOISKO, OGRÓD)

     

    16. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy i samowolne opuszczanie przez dziecko budynku oraz terenu szkoły (ogród, boisko).

     

    § 3

     

    1. Nagrody i wyróżnienia

    • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
    • Pochwała wobec rodziców - poinformowanie o wzorowym  zachowaniu w kontakcie bezpośrednim lub pisemnie,
    • Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka,

    2. Kary

    • Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
    • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
    • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

    § 4

    Współpraca z rodzicami

     

    1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy przy odbiorze dzieci ze świetlicy).

    2. Korespondencja z rodzicami.

    3. Rozmowy telefoniczne.

    4. Zebrania okresowe.

     

    § 5

    Dokumentacja świetlicy

    1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej,

    2. Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli,

    3. Dziennik elektroniczny zawierający obecność uczniów i tematykę zajęć,
    4. Karty Zapisu  dzieci do świetlicy szkolnej, zawierające zatwierdzenie regulaminu świetlicy przez rodziców.

    5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej (protokoły RP),

    6. Zeszyt spóźnień,

    7. Regulamin świetlicy.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com
   • (+12) 266-28-50
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
   • poniedziałek 7:00 – 16:30 wtorek 7:00 – 12:00 środa dzień wewnętrzny czwartek 7:00 – 15:00 piątek 7:30 – 13:30
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie