• Deklaracja dostępności

     

    Dostępność cyfrowa

    „Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

    1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

    2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

    3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

     

    Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa Nr 62 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.sp62krk.edupage.org/

    Data publikacji strony internetowej: 14-01-2019

    Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2021

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

    • podwyższony kontrast
    • możliwość powiększenia liter na stronie;
    • mapa strony

     

    Wymagania, które nie zostały spełnione:

    • nie jest dostępny tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku
    • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • pliki wytworzone przez inne podmioty niż SP 62 i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
    • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie http://www.sp62krk.edupage.org/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Dorota Strzałka, e-mail: sp62krk@gmail.com, tel. 12 266 28 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

     

    Informacje na temat procedury

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Budynek szkoły przy ul Ćwikłowej 1, Kraków:

    • do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ćwikłowej 1, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    • na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
    • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro,2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz
    • budynek nie posiada wind.
    • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki).
    • na parterze jest jedna toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
    • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
    • informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej
    • budynek dostępny dla osoby z psem asystującym
    • możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego
   • sp62krk@gmail.com lub sp62@mjo.krakow.pl
   • (+12) 266-28-50 lub 660 637 597. Stołówka : 503 962 911 lub 501 778 546
   • ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków 30-377 Kraków Poland
   • Godziny pracy sekretariatu dla interesantów : Sekretarz szkoły Anna Harnik Poniedziałek : 7:30-16:30 Wtorek: 7:30-14:30 Środa dzień bez stron Czwartek 7:30- 14:30 Piątek 7:00-13:00 Starszy Referent Samanta Kaczmarska Poniedziałek , czwartek 15:30-19:00
   • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie. Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Adres siedziby IOD: ul. Sarego 4, 31-047 Kraków Adres e-mail IOD: inspektor3@mjo.krakow.pl Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • Logowanie